USMnow BV onderhoudt haar informatie en contacten op de website www.otrs4usm.com. Belangstellenden kunnen zich op deze website registreren met hun contactgegevens.

Contactgegevens bij registratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Organisatie
 • E-mail
 • Social media adressen
 • Profielfoto
 • Biografie

Bert Kruiswijk is de Functionaris Gegevensbescherming van USMnow BV. Hij is te bereiken via info@otrs4usm.com.

Persoonsgegevens die wij van klanten verwerken

USMnow BV verwerkt persoonsgegevens van (medewerkers van) haar klanten, als deze gebruik maken van de diensten van USMnow BV en/of omdat personen deze gegevens zelf aan ons verstrekken als geïnteresseerde. USMnow BV registreert de volgende gegevens, voor zover deze door de betreffende persoon beschikbaar zijn gesteld:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 4. E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@otrs4usm.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

USMnow BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie van abonnees op de nieuwsbrief, en het versturen van deze nieuwsbrief en aanverwante berichten
 • Registratie van klanten en geïnteresseerden, voor het versturen van informatie over de producten van USMnow BV
 • Versturen van facturen aan klanten van USMnow BV

Geautomatiseerde besluitvorming

USMnow BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

USMnow BV bewaart persoonsgegevens zo lang een persoon geabonneerd is op de nieuwsbrief, of zich als klant of geïnteresseerde heeft aangemeld. Ook nadat het abonnement is opgezegd bewaren we de contactgegevens, om latere heractivering te faciliteren. Deze gegevens beperken zich tot de gegevens die hiervoor zijn genoemd.

Delen van persoonsgegevens met derden

USMnow BV verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

USMnow BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw  eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij USMnow BV een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar hen of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@otrs4usm.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. USMnow BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

USMnow BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

USMnow BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@otrs4usm.com.

USMnow BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de genoemde persoonsgegevens:

 • Alle gegevens: 7 jaar, of tot het moment waarop betrokkenen verzoeken om de gegevens definitief te verwijderen